Begraafplaatsen

Grafmonumenten

Voor het hebben van een grafbedekking (gedenkteken/grafmonument of grafbeplanting) is schriftelijke toestemming nodig van het College van Kerkrentmeesters. Het plaatsen van bomen en/of struiken op een graf is niet toegestaan.

Voor het afgeven van een vergunning  voor een gedenkteken brengt het College een plaatsingsrecht in rekening. Wanneer dit recht is betaald verleent het College de vergunning tot plaatsing. Gedenktekens die zijn aangebracht zonder vergunning of zonder betaling van het plaatsingsrecht worden verwijderd.

Een grafmonument kan worden besteld bij een steenhouwer naar eigen keuze. Het is van belang dat deze steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels voor de uitvoering van het grafmonument en voor de vergunning tot plaatsing hiervan.

In de vormgeving van het grafmonument is een grote mate van vrijheid, maar men is gebonden aan maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal en mag het grafmonument geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

Onderhoud van de grafmonumenten

Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van de grafbedekking, hekwerken en afscheidingen, inclusief een eventueel graftuintje en beplanting en voor het bijwerken van de opschriften. De rechthebbende draagt zelf zorg voor het eventueel herstel en vernieuwing (steenhouwerswerkzaamheden) van een grafmonument. Het grafmonument moet veilig zijn voor bezoekers. Ingezakte of gescheurde monumenten moeten worden hersteld of vervangen.

Voor het eenvoudige algemene onderhoud van het grafmonument kan ook een onderhoudscontract met het College van Kerkrentmeesters worden afgesloten. Dit houdt in dat het monument gedurende een bepaalde periode (ten minste 10 jaar) regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en de opschriften worden bijgewerkt. Steenhouwerswerkzaamheden zijn hierbij uitgezonderd.

Hiervoor wordt een bepaald tarief, per graf, per periode, in rekening gebracht.