College van diakenen

Algemeen

Het College van diakenen is onderdeel van de Algemene Kerkenraad PKN Gemeente Donkerbroek-Haule en vormt een zelfstandige commissie binnen de kerkenraad. Het college bestaat momenteel uit 6 diakenen.

Taakverdeling:

  • Johan van Veelen: Voorzitter, wijkdiaken wijk 3 en moderamen, contactpersoon St. Present.
  • Jitske Draaistra: Secretariaat, PR.
  • Simon en Roelie Vogelzang: Penningmeester
  • Josien Dam : Wijkdiaken wijk 2 , plantjesactie, schoenendoos actie
  • Maaike Kok: Wijkdiaken wijk 1

De diaconie regelt financiële zorg in binnen/buitenland naar aanleiding van binnengekomen verzoeken. Daarbij verzorgen de diakenen elke zondag de collecten en 5x per jaar de bediening van het Heilig Avondmaal. Wijkdiakenen nemen deel aan de wijkteams, organiseren met de teams de wijkavonden en leggen indien nodig bezoeken af in de wijk.

De diaconie vergadert ongeveer 1x in de 6 weken, en neemt deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen. Daarnaast wonen afgevaardigde diakenen de vergaderingen bij van de classicale werkgroep ZWO en van het Diaconaal werkverband ring Oosterwolde en Opsterland/Smallingerland.

Elke week op zaterdag brengt een diaken de nieuwsbrief en liturgie rond bij mensen die digitaal de kerkdiensten volgen en niet in het bezit zijn van een computer o.i.d. om deze daarop te lezen.

Een aantal vaste acties in ons dorp worden via een tussenpersoon geregeld onder verantwoordelijkheid van de diaconie, zoals Missionaire Zangavond, en de verspreiding van de Elisabethbode.

Daarnaast zijn  er een aantal vaste acties die worden georganiseerd door de diaconie, zoals: