Nieuws - Fan in tút in tintsje bouwe"


It heechste liet . . as bysûndere ôfsluting fan “Vorming enToerusting “

It earste lustrum fan de kommisje “Vorming en Toerusting “ fan de
tsjerken út Appelskea, Easterwâlde, Donkerbroek en Frieslands End,

wolle wy net samar foarby gean litte. Dit wolle wy graach mei jimme
fiere en de leafde spilet dizze middei krekt as by alle oare gearkomsten in
sintrale rol. De titel “Fan in tút in tintsje bouwe “ stiet garant foar in
noflike middei fol leafdesteksten en musyk.

Kijk op kerkdienst gemist voor de dienst

Geplaatst op: 23 April 2012

terug