College van diakenen

Algemeen

Het College van diakenen is onderdeel van de Algemene Kerkenraad PKN Gemeente Donkerbroek-Haule en vormt een zelfstandige commissie binnen de kerkenraad. Het college bestaat momenteel uit 10 diakenen, dit komt doordat Hervormd en Gereformeerd volledig is gaan samenwerken.

Taakverdeling:

  • Willem Hoekstra: voorzitter en PR 
  • Rina Sleifer: Penningmeester + wijkdiaken in wijk 2
  • Erik Bouwers: wijkdiaken in wijk 1
  • Thea Baron: Diaconaal Werkverband  + wijkdiaken wijk 3 
  • Leen van der Wel: wijkdiaken wijk 3
  • Joekje Poelman: st. Present + wijkdiaken wijk 3
  • Diny en Gerke v.d. Meulen: secretariaat + notuleren
  • Otto Haakma: ZWO  

De diakenen verzorgen elke zondag de collecten en assisteren 5x per jaar bij de bediening van het  Heilig Avondmaal, dit alles gebeurt via een rooster.  De diaconie vergadert ongeveer 1x in de 6 weken, en heeft 1 x in de maand kerkenraadsvergadering. 

Elke week op zaterdag brengt een diaken de nieuwsbrief en liturgie rond bij mensen die via de kerkradio de kerkdiensten volgen. De diaconie regelt financiële zorg in binnen/buitenland naar aanleiding van binnengekomen verzoeken.

Daarnaast zijn er vaste onderdelen waar de diaconie voor zorgt;  Bijwonen van ZWO vergaderingen en Diaconaal-werkverband via classis Drachten. Deze zijn beide 2 x per jaar. Wijkdiakenen nemen deel aan de wijkteams, organiseren met de teams de wijkavonden en leggen indien nodig bezoeken af in de wijk.

Vaste acties in ons dorp worden via een tussenpersoon door  de diaconie geregeld denk aan Dorcas, Missionaire Zangavond, Verspreiding van de Elisabeth bode en de kerstkrant. Daarnaast zijn  er een aantal vaste acties zoals: