College van diakenen

Algemeen

Het College van diakenen is onderdeel van de Algemene Kerkenraad PKN Gemeente Donkerbroek-Haule en vormt een zelfstandige commissie binnen de kerkenraad. Het college bestaat momenteel uit 7diakenen.

Taakverdeling:

  • Otto Haakma: voorzitter, classicale werkgroep ZWO
  • Martha Veenstra: secretariaat en notuliste
  • Rina Sleifer: Penningmeester en wijkdiaken wijk 2
  • Erik Bouwers: wijkdiaken wijk 1 en classisvertegenwoordiging
  • Fokje Bergsma: wijkdiaken wijk 2 en contactpersoon St. Present
  • Wietske Klooster: wijkdiaken wijk 3 en lid moderamen
  • Thea Baron: wijkdiaken wijk 3 en organisatie ontmoetingsmiddagen

De diakenen verzorgen elke zondag de collecten en 5x per jaar de bediening van het Heilig Avondmaal. De diaconie vergadert ongeveer 1x in de 6 weken, en neemt deel aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen. 

Elke week op zaterdag brengt een diaken de nieuwsbrief en liturgie rond bij mensen die via de kerkradio de kerkdiensten volgen. De diaconie regelt financiële zorg in binnen/buitenland naar aanleiding van binnengekomen verzoeken.

Daarnaast zijn er vaste onderdelen waar de diaconie voor zorgt;  Bijwonen van ZWO vergaderingen en Diaconaal-werkverband via classis Drachten. Deze zijn beide 2 x per jaar. Wijkdiakenen nemen deel aan de wijkteams, organiseren met de teams de wijkavonden en leggen indien nodig bezoeken af in de wijk.

Vaste acties in ons dorp worden via een tussenpersoon door  de diaconie geregeld denk aan Dorcas, Missionaire Zangavond, Verspreiding van de Elisabeth bode en de kerstkrant. Daarnaast zijn  er een aantal vaste acties zoals: